Dnes je Štvrtok 26.mája 2016, meniny má Dušan, zajtra bude mat Iveta
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

 

 

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo na internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom  a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


Školský rok 2015/2016

AKTUALITY:

Máj 2016 - aktivity:

 


Máj 2016 - informácie:

PROJEKTY 2016:

Dávame do pozornosti vypracované nasledovné projekty, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke v sekcii Projekty a ďalší projekt:

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016 pod názvom: "Miluj svoj život"


Apríl 2016 - aktivity:

DEŇ ZEME

VIAC


Apríl 2016 - informácie:

PROJEKTY 2016:

Dávame do pozornosti vypracované nasledovné projekty, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke v sekcii Projekty:

1/  ENVIROPROJEKT 2016 pod názvom: "Vykúzlime kúsok vodného raja"

2/  REGIONÁLNA A MULTIKULTÚRNA VÝCHOVÁ  ŽIAKOV PATRIACIM  K  NÁRODNOSTNÝM  MENŠINÁM  2016 pod   názvom: "Učme deti tradíciám predkov - ľudové remeslá Novohradu"

3/  PROJEKT 2016 pod názvom: "Učím sa rád" - vybavenie triedy špeciálnou interaktívnou technikou


Marec 2016 - aktivity:

CO - OČAMI DETÍ

VIAC


PREDNES POÉZIE A PRÓZY

VIAC


KNIŽNICA

VIAC


ČLOVEČE NEHNEVAJ SA A INÉ HRY

Kto by z nás nepoznal jednu z najpopulárnejších detských hier však? Aj u detičiek v školskom internáte je veľmi obľúbenou hrou. Spolu s deťmi zo školského klubu detí si spoločne zahrali človeče nehnevaj sa a rôzne iné náučné hry a pritom sa výborne zabavili.

VIAC


ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE

VIAC


Marec 2016 - informácie:

Do pozornosti dávame zamestnancom Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a plán vzdelávania nepedagogických zamestnancov ŠZŠI Fiľakovo na rok 2016, ktorý je dostupný v dokumentoch ŠZŠI - úsek riadenia a na nástenkách v jednotlivých budovách ŠZŠI.


Február 2016 - aktivity:

O NAJKRAJŠIU VALENTÍNKU

VIAC


VALENTÍNSKA PÁRTY

 

VIAC


SKICÁR


VIAC


BESEDA NA TÉMU "DOSPIEVANIE" PRE ŽIAČKY 6. ROČNIKA

Žiačky 6. ročníka absolvovali besedu na tému Dospievanie, počas ktorej získavali informácie o fyzických a psychických zmenách v období dospievania. Ďalej sa zoznamovali so zásadami bezpečného správania. Žiačky si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, plánovaného rodičovstva, pričom pani učiteľky kládli dôraz a dôležitosť na hygienu a prevenciu.Január 2016 - informácie:

Do pozornosti dávame zamestnancom Zamestnaneckú dohodu uzatvorenú so zamestnaneckým dôverníkom na rok 2016, ktorú nájdete v dokumentoch ŠZŠI - úsek riadenia a na nástenkách v jednotlivých budovách ŠZŠI.


Január 2016 - aktivity:

"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - 1. STUPEŇ


"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - 2. STUPEŇ

VIAC


PADÁ SNIEŽIK, PADÁ

"Padá sniežik padá, ej ale som rada. Už je biely sad, ej ale som rád.
Bude dobrá sánkovačka, bude dobrá lyžovačka. Do oblôčka sniežik hľadí, ej ale sme všetci radi."

Pani vychovávateľky s deťmi v školskom internáte využili ponuku pani prírody, že konečne aj u nás napadol sneh a naplánovali popoludnia plné zábavy na snehu.

VIAC


VTÁČIKY V ZIME

„Sedí vrabec na haluzi smutne čviriká,
tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.
Nasypme mu deti, omrviniek pár,
nech si zobne, lebo ešte ďaleko je jar...“

V zime nesmieme zabudnúť na vtáčiky, staráme sa o ne, prikrmujeme ich semienkami slnečnice, prosa, repky, či maku. Sýkorky si radi pochutnajú na zavesenom loji.

VIAC


KTO ČO VIE

Deti v školskom internáte naštartovali nový rok zaujímavou súťažou "Kto čo vie", v rámci ktorej sa mali možnosť zdokonaliť v recitácii, v tanci, v speve, zasúťažiť si v ping-pongu a vyskúšať play back show a hula-hop. Najlepší boli ocenení rôznymi dobrotami a sladkosťami.

VIACDecember 2015 - aktivity:

OSLAVY 40.-TEHO  VÝROČIA  VZNIKU  NAŠEJ  ŠKOLY - Pri príležitosti osláv 40.-teho výročia vzniku našej školy sa žiaci i zamestnanci okrem ich každodenných povinností zodpovedne venovali prípravám osláv 40.-teho výročia vzniku školy. Každý chcel prispieť aspoň kúskom svojho JA, či už zaujímavým kultúrnym programom, výzdobou školy, alebo pečením, rôznymi nápadmi.

 

 

 

 

 

 

VIAC


MIKULÁŠ, MIKULÁŠ ... - Aj v tomto roku ako už každoročne deti netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. Príde? Nepríde? Boli sme dobrí? Zaslúžime si balíček? Tieto otázky zneli v škole na chodbách. Nakoniec sa žiaci školy dočkali. Mikuláš zavítal do Guľášovho domu, kde rozdával našim žiakom balíčky plným priehrštím, samozrejme nie len tak...Deti mali tiež pre Mikuláša pripravené nejedno milé prekvapenie v podobe básničiek, pesničiek dokonca aj malých darčekov v podobne ich malej detskej tvorby - obrázkov.

VIAC

MIKULÁŠ NA NAŠOM  INTERNÁTE

"Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom.
Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel, z neba stráž.
Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká.
Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš?"

Keďže aj deti v našom školskom internáte a deti zo školského klubu detí poslúchali a činili samé dobré skutky, zavítal aj k nim na internát Mikuláš. Priniesol im množstvo sladkostí, pre deti veľa radosti. Samozrejme aj oni sa Mikulášovi patrične odmenili v podobe zaujímavého kultúrneho programu - básničiek, pesničiek, tančekov a rôznych súťaží.


VIAC


"OCHRANÁRIK  OČAMI DETÍ" - výtvarná súťaž pri príležitosti "Európskeho dňa 112" ...

VIACNovember 2015 - aktivity:

ENVIROPROJEKT 2015 - Naša škola od začiatku nového školského roka 2015/2016 žila realizáciou projektu pod názvom: "Vykúzlime kúsok prírodného raja". Počas jeho realizácie od septembra 2015 sa nám podarilo zrealizovať nielen úpravy terénu, ale aj výsadbu zakúpených stromkov, kríkov, rôznych kvetín a pod.

ŠKOLSKÝ VÝLET NA HRAD ŠOMOŠKA - v rámci realizácie Enviroprojektu 2015 sa žiaci v doprovode triednych učiteľov zúčastnili vzdelávacej exkurzie na hrade Šomoška. Obohatení o zaujímavé zážitky a cenné informácie, príjemne unavení sa žiaci v doprovode triednych učiteľov vrátili domov.

ENVIROMENTÁLNA  SÚŤAŽ  PRE  II.  STUPEŇ  ŽIAKOV - počas realizácie Enviroprojektu 2015 si žiaci II. stupňa školy pocvičili pamäť kvízom, rôznymi vzdelávacími aktivitami a súťažami s enviromentálnou tematikou. Víťazi obdržali zaujímavé vecné ceny.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA PRE  I.  STUPEŇ  ŽIAKOV - počas realizácie Enviroprojektu 2015 sa žiaci I. stupňa školy v rámci skupinovej súťaže "Čo vieme o prírode, ako sa máme správať v lese, čo nemáme robiť v lese" naučili spoznávať naše najznámejšie vtáctvo, ako ich správne v zime prikrmovať. Pod dohľadom pani učiteliek sa žiakom podarilo zasadiť do črepníkov rôzne cibuľoviny - tulipány, hyacinty, narcisy, ľaliu. Netrpezlivo budeme čakať, či nám na jar zakvitnú. Najaktívnejší žiaci boli patrične ocenení zaujímavými vecnými cenami.

VIAC


ČERVENÉ STUŽKY - výtvarné práce, beseda - prevencia AIDS  - pre 5.-9.ročníky.

Správa o aktivitách kampane "ČERVENÉ STUŽKY" - vypracoval koordinátor protidrogovej prevencie na ŠZŠI - BSA Fiľakovo

VIAC


PRÍRODOVEDNÉ  HRY  DETÍ VO VÝCHOVNÝCH SKUPINÁCH  V ŠKOL. INTERNÁTE A V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH  DETÍ - spoznávame prírodu a čo do nej patrí - zvieratká, rastlinky, semená a všeličo iné.


VIAC


HODINA  HLASNÉHO ČÍTANIA - aktivita so žiakmi v školskom internáte zameraná na rozvíjanie ich čitateľskej gramotnosti a pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám.

VIAC


BYSTRÁ  HLAVIČKA - matematická súťaž pre 1. stupeň žiakov školy. Žiaci si hravou formou zasúťažili v precvičovaní rôznych matematických zadaní úloh. Víťazi, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v súťaži, získali zaujímavé vecné ocenenia.

VIAC


"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - výtvarná súťaž - výhlásenie súťaže, vyhotovenie a zaslanie oznámení na družobné ŠZŠ v našom okolí.

VIACSeptember - október 2015 - aktivity:

ENVIROPROJEKT 2015 - Naša škola od začiatku nového školského roka 2015/2016 žije realizáciou projektu pod názvom: "Vykúzlime kúsok prírodného raja". Počas jeho realizácie od septembra 2015 sa nám podarilo zrealizovať nielen úpravy terénu, ale aj výsadbu zakúpených stromkov, kríkov, rôznych kvetín a pod.

VIAC


DARY JESENE - aktivita 1. stupňa žiakov školy - výstavka z ovocia, zeleniny a ručných prác našich žiakov z plodov jesene. Kreatívnosť našich detí nepozná hraníc, pretože dokázali vyčarovať z darov pani jesene veľmi zaujímavé postavičky, figúrky a rôzne iné predmety.

VIAC


TEKVICOVÉ SVETIELKA - zhotovovanie lampášov z tekvíc vo výchovných skupinách školského internátu a v školských kluboch detí. Po úspešnom vyrezávaní tekvíc sme aktivitu zavŕšili ako každoročne stoličkovým tančekom.

VIAC


SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH - aktivita 1. stupňa našich žiakov - tematický týždeň zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov spojený s besedou.

VIAC


SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - tematický týždeň v škole o zdravej výžive. Naši pedagógovia pripravili zaujímavé besedy pre žiakov, zhotovili bohaté nástenky k danej problematike a uskutočnili pre deti ochutnávku rôznych jedál, nátierok.

VIAC


ZDRAVÁ  VÝŽIVA - beseda s deťmi v školskom internáte na tému ako sa zdravo stravovať. Deti mali možnosť získané informácie zúročiť v náučnom kvíze o zdravej výžive.


VIAC


ČÍTANIE DETÍ DEŤOM - aktivita 1. stupňa našich žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.


VIAC


V DOMOVE DôCHODCOV NEZÁBUDKA FIĽAKOVO - kultúrny program žiakov 1. stupňa pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

VIAC


PRÍRODA NAŠIMI OČAMI - žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami na 13. ročník výstavy PRÍRODA NAŠIMI OČAMI.

VIAC


EKOPOPOLUDNIE - skrášľovanie areálu nášho školského internátu. Využili sme krásne jesenné slnečné počasie a prispeli ku zveľaďovaniu areálu internátu. Pohrabali sme opadané lístie zo stromov, odpratali suché haluze a chrastie, vyčistili záhradu a nádvorie, ostrihali suché konáre a vetvičky z okrasných kríkov.

VIAC


ŠTAFETOVÉ A ŠPORTOVÉ HRY  - popoludnie plné súťaží detí v školskom internáte a v školských kluboch detí. Pod heslom "športom k zdraviu" sme si spoločne zasúťažili, a pritom sa dobre zabavili.

VIACVážení kolegovia, milí naši žiaci,

 

prajeme Vám pevné zdravie, šťastie a mnoho úspechov v novom školskom roku 2015/2016!

Vedenie školy