Dnes je Nedeľa 03.marca 2024, meniny má Bohumil/Bohumila, zajtra bude mat Kazimír
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo v školskom internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


INFORMÁCIE  O  ZAMESTNANCOCH, KTORÍ SÚ ZODPOVEDNÍ  ZA  AKTUALIZÁCIU WEBOVEJ  STRÁNKY  ŠZŠI  FIĽAKOVO a pravidelné doplňovanie informácií o dianí a aktivitách na škole, ŠKD a v školskom internáte, nájdete v menu O NÁS /časť WEBOVÁ  STRÁNKAÚsmiaty. Tak nech je našich spoločných aktivít čoraz viac a viac!

Naše motto:

„Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“.Školský rok 2020/2021

AKTUALITY:

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

2. september 2020

Riaditeľka ŠZŠI Fiľakovo Mgr. Katarína Šüliová oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2020/2021 z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení uskutoční 2. septembra 2020 o 08:00 hodine v externých priestoroch školy, pri nepriaznivom počasí v triedach ŠZŠI v upravenom režime nasledovne:

 • spoločná slávnosť sa konať nebude;
 • žiaci sa stretnú so svojim triednym učiteľom /vo svojej triede/, kde dostanú potrebné informácie k začiatku vyučovania, prihlášky do ŠKD a na stravovanie v školskej jedálni;
 • triedna učiteľka žiakov I.A a I.B triedy nebude v tento deň prítomná, preto ich zastúpia kolegovia z výchovy ŠKD.
 • každý žiak školy musí mať ochranné rúško pri presune po chodbe, rúška v triedach sú pre prvý stupeň odporúčané a pri vstupe do budovy školy si vydezinfikuje ruky;
 • zákonní zástupcovia odovzdajú riaditeľke školy vyplnený Zdravotný dotazník (TU STIAHNUŤ) a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (TU STIAHNUŤ), ak zákonný zástupca nemá možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, môže ich vypísať ráno v stredu 02. 09. 2020, kedy budú k dispozícii;
 • zákonní zástupcovia žiakov do budovy školy nevstupujú s výnimkou žiakov prvého ročníka, resp. novoprijatého žiaka, ktorého môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy školy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári);
 • Obed a ŠKD nebudú v tento deň v prevádzke!!!
 • Činnosť Školského internátu sa začína dňom 02.09.2020.

Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.


POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

2020/2021

 

Dôležité informácie k otvoreniu nového školského roka 2020/2021

Pokyny riaditeľky

Špeciálnej základnej školy internátnej Fiľakovo

upravujúce organizáciu a podmienky základnej školy, školského klubu detí a školského internátu počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

s účinnosťou od 02. septembra 2020 – do 14.09.2020

Riaditeľka školy Mgr. Katarína Šüliová v súvislosti s pandémiou COVID-19
a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR oznamuje, že upravuje podmienky k otvoreniu školského roka 2020/2021
a  k organizácii výchovy a vzdelávania
a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu:

 • Školský rok  sa začína 02. 09. 2020, otvorenie bude v externých priestorocj školy, pri nepriaznivých klimatických podmienkach v triedach školy, účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná.
 • Rúška v triedach sú pre prvý stupeň ŠZŠ odporúčané.
 • Pri vstupe do budov  špeciálna základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter.
 • Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov).
 • Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá Zdravotný dotazník (TU STIAHNUŤ) a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (TU STIAHNUŤ)  pred začiatkom nového školského roka.
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (TU STIAHNUŤ).
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu.
 • Vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach, miestnosti sa nebudú striedať. V triedach bude zabezpečené časté vetranie. Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri školy (školský dvor, športové ihrisko v areáli školského internátu).
 • Žiaci 1. stupňa budú používať rúško pri vstupe do budovy a pri pohybe na chodbe, v triedach je odporúčané.
 • Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, nasadí si rúško a bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Zákonnému zástupcovi, ani inej osobe nebude umožnené vstupovať do priestorov školy. Zákonný zástupca, ktorý príde po žiaka do školy, nevstupuje do priestorov školy, čaká pred vstupným hlavným vchodom. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred špeciálnou základnou školou.
 • Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase  vyučovania. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať dvakrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne.
 • Školské stravovanie bude pre žiakov aj so zabezpečením povinnej pravidelnej dezinfekcie.
 • Činnosť školského internátu bude prebiehať v ucelených výchovných skupinách, miestnosti sa nebudú striedať. V triedach bude zabezpečené časté vetranie. Internátna činnosť sa bude realizovať hlavne v exteriéri školského internátu.
 • Žiaci budú používať rúško pri vstupe do budovy internátu a pri pohybe na chodbe, v triedach je odporúčané pre mladších žiakov.
 • Vychovávateľky budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel.
 • Rovnaká činnosť bude realizovaná aj v oddeleniach Školského klubu detí.

Uvedené opatrenia sa môžu predĺžiť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Usmernenia MŠVVaŠ SR k začiatku nového školského roka 2020/2021

Všeobecné informácie